تعداد تخت بستری :

تاریخ تاسیس :

آدرس : هفتکل ، کوی شهدا ( توفشیرین )

تلفن های تماس :

نحوه ی نوبت دهی : این مرکز شبانه روزی می باشد و نوبت دهی بیماران به صورت حضوری انجام می گردد که علاوه بر پزشکان خانواده، پزشکان ساعتی هم درحال ارائه خدمت می باشند

امکانات : آزمایشگاه ، اورژانس و دیالیز

داروخانه : دارد

برنامه ساعت و تاریخ پزشکان : X