بصورت شبانه روزی :

۳۲۳۲ -۴۳۵۸ - ۰۶۱

3232 - 4358 - 061