بصورت شبانه روزی :

 ۳۵۳۵- ۴۳۵۸ - ۰۶۱

3535 - 4358 - 061