تعمیر و فروش انواع قطعات کامپیوتری

آدرس : هفتکل ، پشت بانک سپه

تلفن های تماس :

( محسن چهرازی )

۵۲۳۴ - ۹۹۳ - ۰۹۱۶

5234 - 993 - 0916

 ۲۴۹۸ - ۹۳۸ - ۰۹۳۸

2498 - 938 - 0938