آدرس : فلکه ساعت ( ميدان مركزی شهر ) جنب ايستگاه رامهرمز

تلفن های تماس :

پژمان ممبینی :

۲۲۱۰ - ۱۴۶ - ۰۹۳۵

2210 - 146 - 0935

۴۶۲۸ - ۴۳۵۸ - ۰۶۱

4628 - 4358 - 061