آدرس : فلکه ساعت ، پشت بانک سپه

تلفن های تماس ؛

شهاب داودی :

۳۰۸۱ - ۵۰۳ - ۰۹۱۶

3081 - 503 - 0916

۴۳۴۴ - ۴۳۵۸ - ۰۶۱

4344 - 4358 - 061