آدرس : هفتکل ، خیابان رهبری ، جنب نانوایی اسمی پور و روبرو نانوایی غلام بهرامی

تلفن های تماس :

حسین اسمی پور :

۱۷۰۷ - ۴۳۵۸ - ۰۶۱

1707 - 4358 - 061

۷۲۵۰ - ۹۹۲ - ۰۹۱۶

7250 - 992 - 0916