آدرس : هفتکل ، خیابان مدرس ، چهار راه مسجد حجت روبرو نجاری وهابی

تلفن های تماس :

علی صالحی پور :

۱۲۸۲ - ۴۳۵۸ - ۰۶۱

1282 - 4358 - 061

۵۳۹۰ - ۶۴۸ - ۰۹۳۸

5390 - 648 - 0938